شکلی از شاشیدن

من امروز فکر می‌کنم که ناچارم به هنرمند بودن-ناچار به انجام کاری که اسم آن را کار هنری گذاشته‌اند. خود واژه اهمیتی ندارد تاکیدم بر بار معنایی است که در پشت کلمه نهفته است.. شما می‌توانید اسمش را بگذارید ایکس یا هر متغیر دیگری.. تاکید ذارم که بر مفهوم وآژه بی اندیشید.. برای من کار هنری یعنی انجام یک شکلی از بیان-ساخت شکلی از بیان- هنر برای من یک ساختار بیانی است. بایدی است که شخص هنرمند ناچار به انجام آن است به قول محصص شاشیدن است.. مساله انجام یک کار نمایشی نیست- هدف کار هنری در شکلی که من امروز به آن معتقدم. تخلیه مفهوم (و)(یا) احساس خالق اثر است. مطالعات در تمام اشکال خود به خصوص مطالعات کتابی در راستای رشد شعور و جهانبینی خالق اثر می‌تواند به ایجاد پشتوانه‌ی مفهوم (و)(یا) احساس درست‌تر و محکم‌تر و فاخرتری منجر شود. مطالعات بصری به یادگیری و شناخت و در نهایت توانایی در بیان درست‌تری و اجاد ابزار قوی‌تر بیانی منجر می‌شود اما چیزی باید باشد برای بیان و آن چیز مفهوم و احساس است. مفهوم و احساس را بیشتر می‌توان از راه مطالعه کتابی به دست آورد.

اینجا یک وبلاگ است !

Aside

سلام. اینجا احتمالا یک وبلاگ است.اینجا  از برداشت های شخصی خود  می نویسم. دنیای درون و دنیای بیرون.عکاسی  و طراحی و تمام گونه های بیانی را  به عنوان  شکلی از نوشتن استفاده خواهم کرد. با درود فراوان و آرزوی سلامتی.